(028) 37361632
info@minhlonghung.vn

Tay ngắn phối sọc

GIÁ

SỐ 01: 40.000Đ

SỐ 02: 45.000Đ

SỐ 03: 50.000Đ

SỐ 04: 55.000Đ

SỐ 05: 60.000Đ

SỐ 06: 65.000Đ

SỐ 07: 70.000Đ

SỐ 08: 75.000Đ

SỐ 09: 80.000Đ

SỐ 10: 85.000Đ