(028) 37361632
info@minhlonghung.vn

Chính sách bảo mật

Phạm vi

Chính sách bảo mật này áp dụng cho bất kỳ sản phẩm và thiết bị (được gọi chung là “Sản phẩm”), trang web, ứng dụng, dịch vụ, cuộc thi, cuộc khảo sát, chương trình tiếp thị, chương trình khuyến mại, đăng ký bảo hành, hỗ trợ hậu mãi, hỗ trợ sửa chữa và các dịch vụ khác được đề cập đến hoặc liên kết với Chính sách (gọi chung là “Dịch vụ” của chúng tôi). Chính sách bảo mật này áp dụng cho dù bạn sử dụng sản phẩm nào của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;

Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và

Thông tin chúng tôi có được từ các nguồn bên thứ ba.

Chúng tôi cũng có thể cần bạn đồng ý để thu thập thông tin không được quy định trong Chính sách bảo mật.

Sử dụng và chia sẻ thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin mà mình thu thập được, cùng với những thông tin khác, để:

Cung cấp Dịch vụ bạn yêu cầu;

Hiểu được cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm của bạn;

Cung cấp nội dung và quảng cáo tùy chỉnh; và

Mục đích khác nếu được bạn đồng ý.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

Công Ty Cổ Phần May Thêu Minh Long Hưng

Đối tác kinh doanh - các công ty đáng tin cậy có thể cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể muốn.

Nhà cung cấp dịch vụ - các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt cho Minh Long Hưng.

Thực thi luật pháp - khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy hoặc để bảo vệ Minh Long Hưng và người dùng của Minh Long Hưng.

Thông tin bổ sung về sản phẩm và dịch vụ cụ thể:

Quần áo Trẻ Em - Sản Xuất và Bán Buôn Quần áo Trẻ Em

Đồ Dùng Trẻ Em và Sơ SinhThời trang trẻ em.

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau có liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;

Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và

Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba.

Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin không được mô tả trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp chúng với các thông tin khác về bạn), trong số những thứ khác, để:

Cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu;

Hiểu cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn; và

Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập theo các cách được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

Các chi nhánh—toàn thể các công ty của Minh Long Hưng.

Đối tác kinh doanh—những công ty được tin cậy có thể cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể cần.

Nhà cung cấp dịch vụ—những công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc đại diện của Minh Long HưngSamsung.

Thi hành luật—khi chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy để bảo vệ Minh Long Hưng hoặc người dùng của Minh Long Hưng.

Sản phẩm Đặc biệt