(028) 37361632
info@minhlonghung.vn

Điều Khoản và Điều Kiện

Trang web này có chứa tài liệu bao gồm văn bản, đồ họa và các hình ảnh, âm thanh khác, được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty Cổ Phần May Thêu Minh Long Hưng hoặc được (các) chủ sở hữu tài liệu cho phép Công Ty Cổ Phần May Thêu Minh Long Hưng sử dụng tài liệu đó để chúng có thể được sử dụng như là một phần trong trang web này.

Trang web này cũng bao gồm thương hiệu, bao gồm dấu hiệu " Minh Long Hưng" và biểu tượng của Minh Long Hưng. Tất cả thương hiệu trên trang web này đều thuộc Công Ty Cổ Phần May Thêu Minh Long Hưng hoặc được (các) chủ sở hữu của thương hiệu cấp phép cho Công Ty Cổ Phần May Thêu Minh Long Hưng sử dụng trên trang web này.

Cờ các quốc gia trên trang web này do Gang of Coconuts sở hữu và được bảo lưu mọi quyền sở hữu Minh Long Hưng.

Bạn có thể

truy cập bất cứ phần nào trên web;

in một bản sao của bất cứ trang nào hoặc tất cả các trang để tham khảo riêng.

Bạn không thể

sao chép (dù bằng cách in ra trên giấy, lưu giữ trên đĩa, tải về hay bằng cách nào khác), phân phối (kể cả phân phối các bản sao), phát tán, thay đổi hoặc giả mạo dưới bất cứ hình thức nào hoặc sử dụng theo cách nào khác bất cứ tài liệu nào trong trang web này ngoại trừ như được quy định trong phần "Bạn có thể". Những hạn chế này áp dụng cho tất cả hoặc một phần tài liệu trên trang web này;

gỡ bỏ thông báo về bản quyền, thương hiệu hay các tài sản sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu gốc ra khỏi tài liệu được sao chép hoặc in từ trang web;

liên kết đến trang web này;

mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Nếu bạn muốn cung cấp một đoạn siêu văn bản hoặc liên kết khác đến trang web này, vui lòng liên hệ biên tập viên trang và đưa ra các chi tiết:

(Các) URL của (các) trang web mà bạn muốn đề xuất liên kết trên trang này và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn. Chúng tôi là người đưa ra quyết định có đồng ý với yêu cầu của bạn hay không, và chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy.

Sản phẩm Đặc biệt